Wioletta Sulis

12.09.2022 r.

Dyrektywa work-life balance

Dyrektywa work-life balance, czyli kolejne zmiany w kodeksie pracy
 
Dyrektywa miała zostać wdrożona z dniem 2 sierpnia 2022 roku. Niestety nadal czeka jako projekt na swoją kolej. Możliwie najbliższym terminem zatem zdaje się rok 2023.
Celem dyrektywy work-life balance jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących przede wszystkim wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz równego traktowania płci. Adresatami zmian będą przede wszystkim rodzice i opiekunowie. Pracownicy zyskają uprawnienia zmierzające do ułatwienia pogodzenia życia prywatnego z pracą zawodową.
Dodatkowo na podstawie dyrektywy nr 2019/1152 w kodeksie pracy mają znaleźć się także rozwiązania zmierzające do poprawy warunków pracy poprzez promowanie bezpieczniejszego
i bardziej przewidywalnego zatrudnienia. Największe zmiany odczują rodzice i opiekunowie.
 
Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
Zwiększeniu ulegnie łączny wymiar urlopu rodzicielskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar urlopu będzie wynosił 41 tygodni (dotychczas 32 tygodnie) albo 43 tygodni w razie porodu mnogiego (dotychczas 34 tygodnie). W ramach urlopu rodzicielskiego każdemu z rodziców-pracowników będzie przysługiwało prawo do indywidualnego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni. Niewykorzystany będzie przepadał. Urlopu tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców.
Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w razie działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
Nowym rozwiązaniem w kodeksie pracy będzie urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy
w razie działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. Wymiar tego zwolnienia będzie wynosił 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia. Urlop opiekuńczy ma wynosić 5 dni i nie będzie płatny. W ramach urlopu opiekuńczego w projekcie dokonano zmiany przesłanki umożliwiającej skorzystanie z urlopu opiekuńczego. Obecnie wystarczające będzie wystąpienie potrzeby sprawowania opieki nad osobą najbliższą lub udzielenia jej wsparcia z poważnych względów medycznych. I tu nie chodzi tylko o dzieci , ale matce, ojcu lub małżonkowi) lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
 
Czas pracy
Projekt ustawy przewiduje uelastycznienie organizacji czasu pracy ze względu na potrzebę dostosowania go do indywidualnych potrzeb pracownika. Z uprawnienia tego będzie mógł skorzystać pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia. Zgodnie z propozycją zmiany za elastyczną organizację pracy uważa się telepracę, systemy czasu pracy: przerywanego, skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej, rozkłady czasu pracy: ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.
Umowa na czas określony
Zasadnicza zmiana ma dotyczyć trybu wypowiadania umów o pracę na czas określony. Po znowelizowaniu przepisów konieczne będzie podanie pracownikowi przez pracodawcę uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Dotychczas nie było takiego obowiązku. Pracodawca będzie także zobowiązany do podjęcia konsultacji związkowych w razie rozwiązania takiej umowy. W praktyce oznaczać to będzie zrównanie umów o prace na czas określony z tymi na czas nieokreślony.
 
Umowa na okres próbny
Projekt wprowadza także pewne modyfikacje w zakresie czasu trwania umowy na okres próbny uzależniając go od długości okresu na jaki pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę. Dodana zostanie możliwość przedłużenia umowy na czas próbny o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem wyłącznie w przypadku, gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
 
Ochrona pracowników
W projekcie pojawią się przepisy zmierzające do wprowadzenia ochrony pracowników przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę, szczególnie tych korzystających z uprawnień przysługujących im na podstawie kodeksu pracy. Ochrona ma dotyczyć także pracownika, który udzielił wsparcia pracownikowi korzystającemu z kodeksowych uprawnień.
Rozszerzeniu ulegnie także wachlarz informacji, jaki będzie musiał zostać przekazany pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia np. o przysługujących przerwach w pracy, o sposobie przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy, prawie pracownika do szkoleń.

Zadzwoń lub napisz