Aneta Gruda

27.09.2022 r.

Polski Ład 3.0.- coming soon…czyli jakie zmiany czekają nas od stycznia 2023

Dynamika zmian podatkowych w roku 2022 mogła przyprawić wiele osób o ból głowy. Niestety kolejna dawka nowości czeka nas z początkiem roku 2023. Ustawodawca nie poprzestaje na tych wprowadzonych w 2022 roku. Przed nami Polski Ład 3.0.

 

Uproszczenie przepisów w uldze za złe długi w podatku dochodowym

Stosowanie ulgi za złe długi w podatku dochodowym jest dość szeroko stosowaną praktyką i jednocześnie sposobem na odzyskanie zapłaconego podatku dochodowego od faktur, które nie zostały opłacone powyżej 90 dni od terminu ich płatności. Zastosowanie tej procedury wymagało dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, jakimi jest zawarcie informacji o fakturach ujętych w ramach ulgi za złe długi w załączniku do deklaracji rocznej PIT-WZ, CIT-WZ. Od 2023 nie będzie konieczności wypełnienia powyższych załączników.

 

Zmiana w „podatku u źródła”

Polski Ład 3.0 uchyli obowiązki płatników, czyli zarówno emitenta, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym w zakresie podatku u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (bonów i obligacji skarbowych). Od stycznia 2021 rozszerzony na zostać katalog czynności, od których to płatnicy nie będą zobowiązani dokonać podatku od odsetek i dyskonta o:

 • papiery wartościowe- art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT,
 • obligacje- art. 121 ust 1 pkt 130b, 130c, 130d ustawy o PIT,
 • listy zastawne- gdy dochody uzyskują osoby fizyczne, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT chodzi o odsetki lub dyskonto do obligacji, które są emitowane przez Skarb Państwa i oferowane na rynkach zagranicznych oraz dochody wynikające z ich opłatnego zbycia uzyskane przez osoby fizyczne, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

 

Odroczenie płatności podatku minimalnego

Od stycznia 2022 obowiązuje tzw. minimalny podatek dochodowy dotyczący m.in. spółek z.o.o., spółek akcyjnych. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu 3.0. podatnicy zobowiązani do zapłaty tego podatku za 2022 są zwolnieni z tego obowiązku. Ustawodawca tłumaczy to faktem, że obecnie obowiązujące przepisy doprowadziłyby do konieczności uiszczenia podatku przez podmioty ponoszące stratę lub posiadające niskie dochody. Zmiana zatem odracza obowiązek stosowania minimalnego podatku dochodowego oraz modyfikacje w zasadach jego obowiązywania takie, jak:

 • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności i zmianę sposobu wyliczenia zobowiązania z tytułu minimalnego podatku dochodowego (wcześniej 1% wskaźnik rentowności),
 • możliwość wyliczenia minimalnego podatku w sposób uproszczony,
 • rozszerzenie grupy podatników wyłączonych z zapłaty minimalnego podatku dochodowego:
 • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro (tzw. małych podatników),
 • spółki komunalne,
 • podatników, których większość przychodów wynika ze świadczenia usług ochrony zdrowia,
 • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%,
 • podatników postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

 

 

          Zamiana przepisów dotyczących CIT estońskiego

Polski Ład 3.0 doprecyzowuje zasady rozliczania CIT estońskiego w zakresie:

 • terminu złożenia zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania,
 • terminu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej.
 • terminu zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź spółki niebędącej osobą prawną.

Ponadto zmianie ma ulec również termin zapłaty podatku zgodnie z art. 28t ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT wówczas:

 • ryczałt od dochodu wynikającego z podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat- do końca 3 miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto,
 • ryczałt od rozdysponowanego dochodu z zysku netto- do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano wypłaty części lub całości wypłaty tego dochodu lub rozdysponowania nim w jakiejkolwiek formie.

 

Rozliczanie składek ZUS stanowiących koszty pracodawcy w kosztach firmy

Polski Ład 3. w brzmieniu art. 15 ust. 4h zakłada, że koszty składek społecznych finansowanych przez płatnika, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, jednakże pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Zadzwoń lub napisz