Aneta Gruda

05.05.2024 r.

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a CIT estoński

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a CIT estoński

 

Jednym z rodzajów dochodów (za wyjątkiem ukrytych zysków, czy wydatków niestanowiących kosztów) podlegających opodatkowaniu ryczałtem od spółek jest dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

 

Zgodnie z art. 28m. ust 1. Pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu ryczałtem od spółek podlega dochód (z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych) odpowiadający wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto.

Ponadto zgodnie z art. 28 n ust. 1 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawę opodatkowania ryczałtem od spółek stanowi dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym. Zapłata podatku wówczas  następuje do końca 3 miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym powyższe przychody lub koszty powinny zostać zarachowane.

 

 

Podstawę dla CIT estońskiego stanowi wynik księgowy (nie podatkowy), zatem należy przeanalizować zapisy wynikające z ustawy o rachunkowości w kwestii ujęcia przychodów i kosztów do poszczególnych okresów. Zgodnie z art. 54 Ustawy o rachunkowości, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na dane ujęte w sprawozdaniu, w tym wynik finansowy, lub powodujące, że założenie kontynuacji działalności przez jednostkę jest zagrożone to sprawozdanie powinno zostać odpowiednio zmienione, dokonując również odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczy.  Jeśli zaś zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie powodują istotnej zmiany stanu istniejącego na ten dzień, to odpowiednie informacje należy uwzględnić w informacji dodatkowej.

Jeśli zaś jednostka otrzyma te informacje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmowane są w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

 

 

Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych powstaje w związku z pominięciem w prowadzonych księgach zdarzeń gospodarczych, pomimo obowiązku ich wykazania. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów jeśli spółka pominie w księgach  rachunkowych zdarzenie gospodarcze, mimo, iż miała obowiązek je wykazać, to powstanie wówczas dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych, bez względu czy pominiecie to nastąpiło z winy spółki czy nie.  Powyższe dochody odnoszą się zarówno do kosztów, jak i przychodów.

 

Zadzwoń lub napisz