Joanna Ledzion

12.11.2023 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza- kluczowe informacje

Rozpoczynając swoją przygodę przedsiębiorcy czeka Państwa wiele wyzwań oraz konieczność pogłębienia wiedzy w kwestiach podatkowych. W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje ułatwiające wdrożenie się w tematykę niezbędną do prowadzenia JDG.

 

1       1. Kasa fiskalna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej to 20 000 zł. Aby korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej do końca 2023 roku podlega: “dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

Należy jednak pamiętać o wyjątkach ,zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,2868,,,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-4112014-r-w-sprawie.html ) w nawiasie link do wyjątków .

 

2         2. ZUS składki zdrowotne :

ZUS składka zdrowotna  - forma opodatkowania ryczałt,  poniżej tabelka , która przedstawia przedziały przychodów od których płacimy składki zdrowotne.

 

składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023

 

 

podstawa miesięczna wymiaru

wymiar miesięcznej składki zdrowotnej (9%)

1-60.000

60% *6965,94 zł. = 4 179,56

376,16 zł

60.001 - 300.000

100% = 6965,94  zł

626,93 zł

powyżej 300.000

180% = 12 538,69 zł

1 128,48 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUS składka zdrowotna – zasady ogólne

 

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej wynosi 9% dochodu. Dla tej formy opodatkowania określona jest także wartość składki minimalnej. Stanowi ona 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień roku składkowego 2023, tj. 1 lutego 2023 r. jest równe 3490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł

ZUS składka zdrowotna – podatek liniowy  

 

Osoby rozliczające się podatkiem liniowym płacą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. Podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o koszty i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów. Składka zdrowotna dla podatku liniowego nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2023 r. minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień składkowy wynosić będzie 3490 zł. W konsekwencji minimalna składka dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego wynosić będzie 314,10 zł (3490 x 9%).  Oznacza to, że dopiero po osiągnięciu przeważającego dochodu 6410,11 zł zapłacisz składkę w wysokości 4,9%. Poniżej tej wartości Twoja składka będzie taka sama, tj. 314,10 zł.

 1. Limit do VAT oraz obowiązek zgłoszenia

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 40 000 EUR. Kwotę tą należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co daje umownie 200 000 zł. Powyższy limit znalazł się również w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W przypadku nowych podmiotów w pierwszym roku działania limit zwolnienia podmiotowego VAT obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, na co wskazuje art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Limit obrotów nie jest jednak jedynym czynnikiem, który warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy art. 113 ust. 13 ustawy są z góry pozbawieni prawa do zwolnienia. Należą do nich podatnicy, którzy:

dokonują dostaw:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, antyków o wieku przekraczającym 100 lat (dotyczy biżuterii artystycznej), materiałów do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobionych oraz artykułów z takich materiałów - załącznik nr 12 ustawy
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu;
 • towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
 • urządzenia elektryczne (PKWiU 27),
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28);
 • hurtowych oraz detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli;

świadczą usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie,
 • ściągania długów (w tym factoringu);

nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

 1. Formy opodatkowania: Mamy do wyboru trzy formy opodatkowania :

Opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%).

Opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej to podstawowa forma opodatkowania, która nie wymaga zawiadamiania o jej wyborze.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, który pomniejszysz o przysługujące odliczenia (dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu), a podatek płatny jest wg skali podatkowej – stawka podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu i stanowi :

 • 12% dla podstawy obliczenia podatku do wysokości 120.000 zł
 • 32% dla podstawy obliczenia podatku powyżej 120.000 zł.

Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania będziesz mógł skorzystać z:

 • preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • ulg i odliczeń od dochodu i od podatku.

Wybierając tę formę opodatkowania będziesz musiał:

 • prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według wzoru i zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub możesz wybrać prowadzenie księgi rachunkowej.
 • opłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego: do urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, a zaliczkę za grudzień lub za IV kwartał w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Jako rozpoczynający działalność gospodarczą możesz wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek, a o jego wyborze poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym (PIT-36), które złożysz za rok podatkowy, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Opodatkowanie dochodu podatkiem liniowym 19%.

Opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  podatkiem liniowym 19% to forma opodatkowania, której nie możesz stosować, jeśli będziesz świadczył usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy:

 • w tym samym roku
 • w takim samym zakresie, w jakim świadczyłeś dla niego usługi ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania, musisz złożyć oświadczenie o jej wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, od którego odejmujesz przysługujące odliczenia (dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu).

Podatek płatny jest wg jednolitej stawki 19% bez względu na to, jaki dochód uzyskasz.

Wybierając tę formę opodatkowania nie będziesz mógł skorzystać z:

 • preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko jeśli w roku podatkowym uzyskasz przychody, poniesiesz koszty uzyskania przychodów, uzyskasz zobowiązanie lub uprawnienie do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązanie lub uprawnienie do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
 • ulg i odliczeń podatkowych od dochodu i od podatku z wyjątkiem np. odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ulgi B+R, ulgi sponsoringowej, ulgi na zabytki czy ulgi na terminale.

Wybierając tę formę opodatkowania będziesz musiał:

 • według wzoru i zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub możesz wybrać prowadzenie księgi rachunkowej;
 • opłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne roku podatkowego: do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, a zaliczkę za grudzień lub za IV kwartał w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zaliczka na podatek dochodowy staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy przekroczy  kwotę 1.000 zł. Zatem nie będziesz zobowiązany do jej zapłaty w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1.000 zł.

Jako rozpoczynający działalność gospodarczą możesz wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek, a o jego wyborze poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym (PIT-36L), które złożysz za rok podatkowy,  w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma wyłączenia, które uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i innych okoliczności. wymienionych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Tej formy opodatkowania nie będziesz mógł stosować jeśli:

 • opłacasz podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystasz z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • będziesz osiągał przychody w całości lub w części z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • będziesz wytwarzał wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 • podejmujesz wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

 • będziesz uzyskiwał przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które Ty lub Twój wspólnik (przy prowadzeniu działalności w formie spółki):
  • wykonywałeś lub wykonywał Twój wspólnik w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  • Ty lub Twój wspólnik wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania, musisz złożyć oświadczenie o jej wyborze do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód, od którego nie można odjąć kosztów jego uzyskania, ale od którego można odjąć odliczenia przysługujące z mocy art. 11 ustawy o zryczałtowanym  podatku dochodowym.

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności i kwoty uzyskanych przychodów i może wynosić 17%,15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%. 

Wybierając tę formę opodatkowania będziesz musiał:

 • prowadzić odrębną za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, w której będziesz zapisywać przychody w rozbiciu na poszczególne stawki podatku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • wpłacać w ciągu roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego do urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub za IV kwartał uiszcza się w terminie do 20 stycznia roku następnego, z tym że za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. – w terminie do końca lutego 2023 r.

Jako rozpoczynający działalność gospodarczą możesz wybrać kwartalny sposób wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a o jego wyborze poinformujesz naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym (PIT-28), które złożysz za rok podatkowy, w którym rozpocząłeś prowadzenie  działalności gospodarczej w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Początki prowadzenia działalności stanowią ogromne wyzwanie. Nie mając doświadczenie w tym temacie konieczne jest zasięgnięcie informacji z właściwego źródła. 

Zadzwoń lub napisz