Aneta Gruda

17.03.2024 r.

W jakim kraju opodatkowujemy dochody uzyskane w Polsce i za granicą?

Masz firmę zarejestrowaną w Polsce, ale prowadzisz działalność również w innym kraju i zastanawiasz się gdzie powinieneś płacić podatki… poniżej znajdziesz kilka kluczowych kwestii, które mogą Ci pomóc…

 

Rezydencja podatkowa

O tym, gdzie powinniśmy rozliczać się z podatków i dokonywać ich płatności decyduje rezydencja podatkowa, czyli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Rezydenci Polscy mają tutaj nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że rozliczają wszystkie dochody osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Miejsce zamieszkania w Polsce ma osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków:

·         posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),

·         przybywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Centrum interesów życiowych to wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby.

 

Centrum interesów gospodarczych to miejsce, w którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na kraj, w którym dany podatnik osiąga dochody, posiada inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągnięte kredyty oraz konta bankowe. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2026 roku o sygnaturze (o sygn. III SA/Wa 1562/15) osoba posiadająca w Polsce centrum interesów gospodarczych lub osobistych będzie traktowana jako polski rezydent podatkowy bez względu na to czy jej pobyt w Polsce przekroczy 183 dni w roku, czy nie.

 

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwiają określenie tego, gdzie należy płacić podatki w przypadku wykonywania działalności w Polsce i w innym kraju.

 

Stosuje się dwie metody:

 

·         metodę wyłączenia z progresją- polega na tym, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim Państwie. Dochód zagraniczny ma jednak wpływ na określenie stopy według której należy obliczyć podatek od dochodu osiągniętego w Polsce. Deklaracja podatkowa zostaje złożona tylko w sytuacji, gdy poza dochodami zagranicznymi osiągasz w Polsce, dochody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową. Metoda ta jest stosowana między innymi z Czechami, Danią, Francją, Hiszpanią, Niemcami, Norwegią, Słowacją, Turcją, Ukrainą, Węgrami i Włochami.

·         metodę proporcjonalnego odliczenia, w której to dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce. W tej sytuacji od podatku obliczonego do zapłaty w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku , który przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju.  Wówczas w Polsce należy złożyć deklarację podatkową bez względu na to, czy w Polsce zostały uzyskane inne dochody opodatkowane według skali podatkowej. Tę metodę stosujemy między innymi z Holandią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

 

Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce uzyska dochody z kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do rozliczenia w Polsce stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

 

Ulga abolicyjna

Jest rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać podatnicy rozliczający się zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, którzy dzięki skorzystaniu z niej zapłacą niższy podatek.

 

Polega ona na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego  a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Obecnie odliczenie wynikające z ulgi abolicyjnej nie może przekroczyć kwoty 1360,00 zł.

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy osiągają za granica dochody z:

·         działalności gospodarczej,

·         działalności wykonywanej osobiście,

·         ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczej pracy nakładczej,

·         praw majątkowych, autorskich, praw pokrewnych.

 

 

Warto pamiętać o tym, że ulgi abolicyjnej nie możemy zastosować do dochodów uzyskanych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową czyli tzw. rajach podatkowych.

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń lub napisz